facebook_pixel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fly4Two

 

 1. Algemeen

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten die middels een online aankoop een eenmalige code hebben gekocht bij Fly4Two BV, adres Burmanlaan 126, met postcode 2241JJ te Wassenaar, Kamer van Koophandel nummer: 66682894, hierna te noemen “Fly4Two”. De consument is hiermee klant van Fly4Two.

1.2 Door het worden van klant, wordt de klant geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.5 Fly4Two is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen worden van kracht voor bestaande klanten nadat Fly4Two de klant hiervan op de hoogte heeft gesteld. Hierna heeft de klant 30 dagen de tijd om bezwaar te maken. Na de bezwaartermijn zullen de wijzigingen voor alle klanten van kracht worden. Indien een bezwaar gegrond is,  zullen de algemene voorwaarden van kracht zijn zoals deze waren op het moment van inschrijving door de klant bij Fly4Two tot aan het einde van de geldigheid van deze code. Dit is maximaal 12 maanden. De algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen via onze klantenservice.

1.6 De voorwaarden, waaronder prijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.

 

 

 1. Termijnen

 

2.1 Tenzij anders vermeld in de aanbieding wordt een code verstrekt met een geldigheid van 12 maanden vanaf het moment van aankoop.

2.2 14 dagen geld terug is niet langer van kracht na het gebruiken van de code(s) op de Fly4Two website.

 

 1. Betaling

 

3.1 Betaling geschiedt direct via iDEAL of Bancontact, hiertoe ontvangt de klant een bevestigingsmail met de code op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

3.2 De klant kan kiezen uit een betaling via iDeal en Bancontact

 

3.3 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

 

 

 1. Persoonsgegevens

 

4.1 Fly4Two is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld met als doel om:

 1. uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Fly4Two en de klant
 2. om een administratie bij te houden van alle klanten en

III. om relevante aanbiedingen te doen van Fly4Two.

 

 

 1. Klachten

 

5.1 Indien de klant een klacht heeft, dient hij of zij deze zo spoedig mogelijk te melden. Alleen dan kan Fly4Two de klacht verhelpen en ervan leren.

5.2 Klachten dienen te worden gemald via het e-mailadres klantenservice@Fly4Two.nl.  Fly4Two reageert binnen uiterlijk 7 dagen op een klacht en tracht samen met de klant een oplossing voor het probleem te vinden. De volgende zaken dienen te worden opgenomen in iedere klacht:

 1. naam en adres;
 2. de datum;
 3. een duidelijke omschrijving van de klacht.

5.3 Fly4Two neemt alle klachten serieus en tracht waar mogelijk immer de klacht naar volle tevredenheid van de klant op te lossen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

6.1 Fly4Two is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door Fly4Two geleverde dienst, tenzij Fly4Two aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

6.2 Fly4Two is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Fly4Two gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Fly4Two, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Fly4Two. De klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Fly4Two.

6.3 Het is de klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Fly4Two aan de klant verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Fly4Two en de klant.

 

 1. Slotbepalingen

 

7.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze voorwaarden van Fly4Two zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar via klantenservice@Fly4Two.nl.

7.2 Fly4Two levert een online platform waar reisaanbieders en touroperators hun reisdiensten, reizen, arrangementen, hotelovernachtingen, busreizen en vliegtickets kunnen aanbieden. Fly4Two is in zulke gevallen slechts de verstrekker van de codes waarmee Fly4Two klanten de diensten bij de desbetreffende reisbureaus en touroperators kunnen boeken. Alle aangesloten reisbureaus en touroperators hebben hun eigen voorwaarden, om een dienst van een van deze aanbieders af te nemen dienen de voorwaarden van de desbetreffende aanbieder te worden geaccepteerd. Deze voorwaarden zijn beschikbaar via ons platform of op te vragen bij Fly4Two.

TOP